قانون بیمه بیکاری: بیمه بیکاری برای حمایت از بیمه شدگان کارگر است و کارفرمایان ممکن است براساس بیمه صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری اقدام به پرداخت حق بیمه کنند، بنابراین آنها مشمول استثنای مذکور در بند ۲ ماده یک قانون بیمه بیکاری بوده و از شمول این قانون خارج خواهند بود.۵ مورد از مواد قانون بیمه بیکاری در متن زیر آورده شده است. در صورت تمایل به مطالعه کامل این قوانین می توانید فایل pdf آن را در زیر به صورت رایگان بارگیری نمایید.

ماده ۱ – کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند.

تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:

  • بازنشستگان و از کار افتادگان کلی
  • صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
  • اتباع خارجی ماده

ماده  ۲- بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میـل و اراده بیکـار شـده و آماده به کار باشد.

تبصره ۱ – بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشـخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکـار موقـت شـناخته شـوند. نیـز مشـمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲ –  بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سـیل، زلزلـه، جنگ، آتش سوزی و… بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محـل از مقـرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

ماده ۳ – بیمه بیکاری بـه عنـوان یکـی از حمایتهـای تـأمین اجتمـاعی اسـت و سـازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

ماده ۴ – بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحـد کار و اموراجتمـاعی محـل از مزایـای ایـن قانون منتفع خواهد شد.

تبصره – بیکاران مشمول این قانون کلیـه حقـوق و مزایـا و خسـارات مربوطـه (موضـوع قانون کار) را دریافت خواهند نمود.

ماده ۵ – حق بیمه بیکاری به میزان(۳%)مزد بیمه شده می باشد که کلاً توسـط کارفرمـا تأمین و پرداخت خواهد شد.

تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکـاری، چگـونگی وصـول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنـین نحـوه رسـیدگی بـه اعتـراض، تخلفـات و سـایر مقررات مربوطه در این مورد براساس ضوابطی است که برای حق بیمه سـایر حمایتهـای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش بینی شده است.

 

برای دانلود کامل این pdf بر روی لینک زیر کلیک کنید.

قانون بیمه بیکاری: ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره KavehAliani

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *